Řezbářský nůž Flexcut
Dodavatelé Výrobci

OBECNÉ PODMÍNKY POUŽITÍ PORTÁLU www.stolari-truhlari.cz


1) Definice pojmů
a) „Portálem“ se v těchto Obecných podmínkách rozumí internetový portál umístěný na adrese www.stolari-truhlari.cz (dále jen „Portál“).
b) „Provozovatelem“ portálu se rozumí společnost HABILIS spol. s r.o., K Jasánkám 1192/12E, 155 00 Praha 5, IČ: 27627870 (dále jen „Provozovatel“).
c) „Uživatelem“ portálu ST a jejich služeb se rozumí osoba, která se přes internet k portálu připojí a používá web ke svým potřebám a při registraci potvrdí souhlas s těmito Obecnými podmínkami (dále jen „Uživatel“).

2) Provoz a služby portálu
a) Majitelem Portálu a veškerých práv s Portálem spojených je Provozovatel.
b) Internetový portál Stolaři-Truhláři.cz s truhlářskou tématikou je portálem inzertním a informačním. Více o službách naleznete ZDE.

3) Podmínky registrace
a) Registrovaným uživatelem se může stát každý, kdo souhlasí s níže uvedenými podmínkami.
b) Pokud se uživatel rozhodne zaregistrovat, musí uvést údaje, které odpovídají skutečnosti. V případě zjištění zadání nepravdivých povinných údajů si provozovatel portálu vyhrazuje právo na okamžité zrušení uživatelského profilu.
c) Šíření jakýchkoliv dat nacházejících se na portálu je možné jen s předchozím písemným souhlasem provozovatele.
d) Úspěšnou registrací nebo odesláním článku/příspěvku na Portál Uživatel potvrzuje svůj souhlas s těmito Obecnými podmínkami použití.

4) Osobní údaje
a) Registrací uživatel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o platné ochraně osobních údajů.
b) Uživatel dále uděluje souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze provozovatele a se zasíláním informací o akcích provozovatele.
c) Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě.

5) Uživatelský profil
a) Uživatel (netýká se uživatele – čtenáře) touto registrací souhlasí se zveřejněním svého uživatelského profilu v katalogu firem.
b) Provozovatel si vyhrazuje právo zásahu do uživatelského profilu a ostatních dat vložených Uživatelem, jakož i právo na jejich odstranění, bez udání důvodu, pokud porušují tato pravidla, jdou proti Portálu, případně porušují dobré mravy nebo zákony ČR.
c) Provozovatel může bez předchozího souhlasu Uživatele použít pro své účely fotografie a texty, které vložil Uživatel na Portál. Vždy bude ale uveden zdroj těchto dat.
d) Provozovatel si vyhrazuje právo bez varování odstranit profily, které jsou déle než 1 rok neaktivní.

6) Informace
a) Z velké části jsou informace obsažené na Portálu informace poskytnuté inzerujícími subjekty. Provozovatel nemá možnost ověřit pravdivost a úplnost těchto informací. Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel neručí za pravdivost a úplnost informací obsažených na Portálu, taktéž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv Uživatele.
b) Uživatel se zavazuje vkládat do svého profilu a ostatních sekcí portálu pouze fotografie a obrázky, ke kterým vlastní autorská práva. Stejně tak ostatní Uživatelé nejsou bez souhlasu autorů fotografií oprávněni tyto fotografie jakkoliv užívat či rozmnožovat.
c) Je zakázáno přidávat do profilu a ostatních sekcí Portálu jakékoliv fotografie a obrázky, které jsou v rozporu s dobrými mravy a zákony ČR.
d) Informace uveřejněné na Portálu musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich vzniku a uveřejnění.

7) Závěrečná ustanovení
a) Uživatel je seznámen s tím, že informace, které mu budou posílány na jím uvedený e-mailový účet, mohou mít povahu obchodního sdělení a pro tyto účely Uživatel udílí Provozovateli ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, s takovýmto postupem souhlas.
b) Provozovatel je oprávněn zamezit přístupu Uživateli, který poruší tyto podmínky registrace.
c) Provozovatel nezodpovídá za správnost podávaných inzerátů.
d) Rovněž Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv následky, které mohou Uživatelům vzniknout v důsledku používání tohoto Portálu.
e) V případě jakéhokoli útoku na server Provozovatel nenese odpovědnost za data uložená na Portálu.
f) Tyto Obecné podmínky jsou závazné pro všechny Uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Obecných podmínek.
g) Provozovatel je oprávněn služby Portálu kdykoliv omezit či změnit, případně provoz Portálu ukončit.
h) Provozovatel neručí za dostupnost Portálu v rámci sítě internet.


8) Zvláštní podmínky použití portálu www.stolari-truhlari.cz
a) Obecná ustanovení
Provozovatel je oprávněn poskytnout reklamní plochy na internetovém Portálu www.stolari-truhlari.cz zadavateli prezentace reklamních sdělení či jiných reklamních prvků (dále jen „Zadavatel“) jako jsou registrace do katalogů, publikace článků, inzerce, bannerová reklama, prezentace partnerů a sponzorů internetových stránek a to v souladu s platnou nabídkou Provozovatele.


b)Obsah portálu
Obsah Portálu je průběžně obnovován a upravován a má pouze informační charakter.
Obsah Portálu byl získán ze zdrojů, které Provozovatel považuje za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.
Provozovatel nečiní žádné technické, právní či ekonomické doporučení nebo analýzu nebo jiné doporučení týkající se obsahu Portálu. Stejně tak uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na Portálu nemá povahu nabídky nebo jiného stanoviska ze strany provozovatele ve vztahu k takovéto informaci, doporučení, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah Portálu povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce.
Informace a názory nebo jiná sdělení uveřejněná na Portálu musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich vzniku a uveřejnění.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Portálu.


c) Reklama
Zadavatel reklamy je fyzická či právnická osoba, a to buď přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura. Pokud registraci provede činitel k tomu nepovolaný, Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám.
Reklamní plochu je možno rezervovat na základě emailové nebo písemné rezervace se stanovenými náležitostmi, kterými jsou: Název kampaně, obchodní jméno a IČ, termíny, reklamní produkty a pozice, ceny dle ceníku. Rezervovaná reklamní plocha a pozice musí být v souladu s platnou nabídkou Provozovatele. Faktura musí být uhrazena nejpozději v den spuštění kampaně.
Veškeré podklady je Zadavatel povinen Provozovateli poskytnout nejpozději 5 pracovních dnů před plánovaným spuštěním reklamní kampaně.
V případě nekompletního, opožděného, nebo nekvalitního dodání podkladů není doba reklamní kampaně prodloužena o dobu odpovídající prodlení Zadavatele a Zadavatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny, nebo její poměrné části.
Pokud si Zadavatel zažádá o změnu reklamní kampaně, bude tato realizována v
nejbližším možném termínu.
V případě že Provozovatel neuskuteční sjednanou kampaň z důvodů na straně Provozovatele, bude Zadavateli poskytnuta náhrada v podobě prodloužení sjednané kampaně v délce shodné s délkou nezobrazování sjednané kampaně.
Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit, pozastavit a/nebo odmítnout zveřejnění reklamního sdělení a kampaně.


d) Vyloučení odpovědnosti a záruk
Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na Portálu.
Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy či inzerce. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami.
Zadavatel zcela odpovídá za formu, obsah, pravdivost veškerých jím dodávaných reklamních sdělení či jiných reklamních prvků a jejich soulad s platnými právními předpisy či dobrými mravy. V případě, že dodaná reklamní sdělení či reklamní prvky Zadavatelem dodané nebudou v takovémto souladu, odpovídá potom Zadavatel Provozovateli za veškerou způsobenou škodu.
Zadavatel se zavazuje uhradit provozovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé uplatněním nároků třetích osob vůči Provozovateli z titulu porušení práv třetích osob. Tím není dotčen nárok Provozovatele na náhradu škody, vzniklé porušením práv třetích osob, kterou se
Zadavatel zavazuje v daném případě uhradit.
Zadavatel reklamy potvrzuje Provozovateli současně s dodáním reklamních podkladů, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k reklamnímu sdělení, které bude umístěno na Portálu, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení.
Na vyžádání Provozovatele je Zadavatel reklamy povinen neprodleně průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Zadavatele vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení.
Za obsah jiných www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Portálu, Provozovatel neodpovídá. Stejně tak Provozovatel neodpovídá za následky spojené s nedoručením obchodní zásilky nebo jiného oznámení na adresu uvedenou Zadavatelem, z důvodu
že taková adresa není v provozu, není používána, nebo se uživatel na této adrese nezdržuje.


e) Finanční podmínky
Cena za reklamní kampaň je dle platných ceníků uvedených na Portálu. Ceny neobsahují DPH, jejíž výše je stanovena platnou právní normou.


f) Osobní údaje
Pokud se Zadavatelé registrovali pro určitou službu, je Provozovatel oprávněn se obrátit na Zadavatele za účelem ověření aktuálnosti popřípadě správnosti poskytnutých osobních údajů. Jestliže bude existovat opodstatněná pochybnost o správnosti údajů, budou blokovány. V
případě, že je nebude možné opravit nebo ověřit, nebo by takováto oprava a ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady, obtížemi, dojde k jejich likvidaci.
Registraci pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na Portálu může Zadavatel kdykoliv zrušit. Provozovatel však v takovém případě není povinen vracet náklady za předplacené služby.
  

Co u nás na portálu Stolaři-Truhláři.cz najdete
wood glue max elmers lepidla
přípravek milescraft cabinetmate
ostření