Řezbářský nůž Flexcut
Dodavatelé Výrobci

Analýza změn posuzování oken a vnějších dveří

Postup posuzování shody autorizovanou osobou podle této novely se zásadně neliší od dříve prováděných postupů podle platných NV. V novém nařízení vlády došlo k významnější úpravě z hlediska výrobců pouze v případě definování kusové výroby a jejího posuzování (viz § 9 NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb.), která byla problematickou oblastí hlavně v případě zakázkových stolařů a truhlářů. Tato problematika byla řešena neustálými jednáními vedenými profesními sdruženími na nejvyšší možné úrovni. V roce 2000 MZLU v Brně, Zkušebna STV Zlín, vypracovala úkol rozvoje státního zkušebnictví ÚNMZ – Metodika posuzování shody výrobků vyráběných kusově modelově zpracované pro truhlářské výrobky, podle kterého se posuzuje shoda do dnešních dnů a usnadňuje tzv. kusovým výrobcům jejich další podnikání.

Zkoušky stavebně truhlářských výrobků jsou prováděny na základě nejnovějších evropských norem a rovněž tak jejich následná klasifikace. Toto je umožněno i tím, že je Česká republika členem CEN a má možnost přebírat do soustavy ČSN všechny evropské normy vydané v rámci CEN do 6 měsíců od jejich přijetí. Pracovníci MZLU v Brně, Zkušebny STV jsou členové Technické normalizační komise TNK č. 60 – Otvorové výplně a lehké obvodové pláště a podílí se na zavádění evropských norem nejen jejich přebíráním do soustavy ČSN, ale také aktivním připomínkováním návrhů evropských norem (prEN).

Systém prokazování shody, uvedený v evropské normě ČSN EN 14351 – Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a nebo kouřotěsnosti, ovlivní proces posuzování shody oken a vnějších dveří nejen v zemích EU, ale také v ČR. Tím, že byla po vydání tato norma harmonizována, došlo k úpravě posuzování shody prováděné autorizovanými a notifikovanými osobami a výrobky se posuzují podle této normy a nikoli podle vystavených stavebních technických osvědčení nebo předmětových norem jako doposud. Velký posun nastal rovněž v klasifikaci jednotlivých vlastností oken a dveří byly dříve posuzovány podle rozdílných požadavků uvedených v předmětových normách výrobku.

Nyní má klasifikace oken a dveří novou filozofii: Zkušební postupy a kritéria klasifikace jsou v celé Evropě jednotné, každá země má však právo stanovit, jakou užitnou třídu oken nebo dveří bude vyžadovat pro konkrétní typy budov a klimatické podmínky, V České republice není zatím toto stanovení u všech mandátových charakteristik provedeno. Názorným příkladem je otázka výrobců do jaké výšky budov se mohou použít okna nebo dveře v případě konkrétně zjištěných tříd u průvzdušnosti, vodotěsnosti a odolnosti proti zatížení větrem.

 

Dále je v ČSN EN 14351 stanovena povinnost výrobců označovat výrobky značkou CE. Označování značkou CE v České republice nyní řeší NV č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE. Toto nařízení se vztahuje na stavební výrobky, pokud požadavky pro ně jsou stanoveny:

a) harmonizovanými českými technickými normami nebo zahraničními technickými normami přejímacími v členských státech EU harmonizovanou evropskou normou

b) evropskými technickými schváleními

c) určenými normami vztahujícími se k tomuto nařízení

a vztahuje se na výrobky, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství.

Označení CE zaručuje, že výrobek splňuje všechny požadavky kladené na tyto výrobky, a proto může být v EU prodáván bez dalších omezení. Současně to ale znamená, že odlišné předpisy v jednotlivých zemích, budou muset být zrušeny.

Deklarování splnění požadavků ČSN EN 14351 bude znamenat, že uplatnění označených výrobků všude v EU se značně zjednoduší a urychlí.

Zpět
 

Komentáře

Vaše jméno
E-mail
Název příspěvku
Komentář
Kontrola proti spamu:
 

Tento článek ještě neobsahuje žádný komentář. Buďte první, kdo nějaký napíše.

Freud
Set na lepení Rockler
Oblíbené posuvky a přípravky RIPPER
Skládané brusné válce