Frézovací kotouč Harry Cutter
Dodavatelé Výrobci

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POUŽITÍ PORTÁLU
www.stolari-truhlari.cz


Definice pojmů
„Portálem“ se v těchto Obecných podmínkách rozumí internetový portál umístěný na adrese www.stolari-truhlari.cz (dále jen „Portál“).
„Provozovatelem“ portálu se rozumí společnost HABILIS spol. s r.o., K Jasánkám 1192/12E, 155 00 Praha 5, IČ: 27627870  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 119942 (dále jen „Provozovatel“).
„Uživatelem“ portálu ST a jejich služeb se rozumí osoba, která se přes internet k portálu připojí a používá web ke svým potřebám (dále jen „Uživatel“).

Provoz a služby portálu
Majitelem Portálu a veškerých práv s Portálem spojených je Provozovatel. Provozovatel je oprávněn poskytnout reklamní plochy na internetovém portálu www.stolari-truhlari.cz zadavateli prezentace reklamních sdělení či jiných reklamních prvků (dále jen „Zadavatel") jako jsou: registrace materiálů a firem do katalogů, publikace PR článků, inzerce, bannerová reklama, prezentace partnerů a sponzorů internetových stránek a to v souladu s platnou nabídkou Provozovatele.
Internetový portál Stolaři-Truhláři.cz s truhlářskou tématikou je portálem inzertním a informačním. Více o službách naleznete ZDE.

Podmínky registrace
Registrovaným uživatelem se může stát každý, kdo souhlasí s níže uvedenými podmínkami.
Pokud se uživatel rozhodne zaregistrovat, musí uvést údaje, které odpovídají skutečnosti. V případě zjištění zadání nepravdivých povinných údajů si provozovatel portálu vyhrazuje právo na okamžité zrušení uživatelského profilu.
Šíření jakýchkoliv dat nacházejících se na portálu je možné jen s předchozím písemným souhlasem provozovatele.
Úspěšnou registrací nebo odesláním článku/příspěvku na Portál Uživatel potvrzuje svůj souhlas s těmito Obecnými podmínkami použití.

Osobní údaje
Viz zvláštní odstavec o GDPR ZDE.
V souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů.
Provozovatel chrání osobní údaje v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon").
Provozovatel portálu www.stolari-truhlari.cz si uvědomuje práva a povinnosti osob poskytujících údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu Zákona a respektuje zájem Uživatelů stránek a Zadavatelů reklamy o ochranu osobních údajů.
Provozovatel nebude osobní údaje, které poskytne Uživatel při užívání portálu www.stolari-truhlari.cz předávat bez souhlasu Uživatele žádné osobě s výjimkou případů vymezených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem Uživatele.
Při návštěvě Uživatele na portálu www.stolari-truhlari.cz, dochází ke sledování pohybu Uživatele po portálu www.stolari-truhlari.cz včetně zjištění doménovéhojména/serveru/IP adresy počítače Uživatele, naopak nedochází k aktivaci, vyhledání ani používání žádných privátních údajů poskytnutých Uživatelem v minulosti.
Provozovatel může kontaktovat Uživatele stránek nebo Zadavatele reklamy na základě poskytnutých údajů za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. Pokud Uživatel nebo Zadavatel nemá zájem na použití těchto údajů, má možnost tuto službu kdykoliv odmítnout.
Provozovatel má právo používat údaje poskytnuté Uživatelem stránek nebo Zadavatelem reklamy pro použití v marketingu pro vlastní potřeby, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Uživatelům.
Pokud se Zadavatelé registrovali pro určitou službu, je Provozovatel oprávněn se obrátit na Zadavatele za účelem ověření aktuálnosti popřípadě správnosti poskytnutých osobních údajů. Jestliže bude existovat opodstatněná pochybnost o správnosti údajů, budou blokovány. V případě, že je nebude možné opravit nebo ověřit, nebo by takováto oprava a ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady, obtížemi, dojde k jejich likvidaci.
Každý Zadavatel reklamy, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat provozovatele o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm provozovatel zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak.
Registraci pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na portálu www.stolari-truhlari.cz může Zadavatel kdykoliv zrušit po uhrazení nákladů vzniklých zrušením služby.
Uživatelům portálu nebo Zadavatelům reklamy doporučujeme, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné údaje, které pokládají za důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem. Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány.
V zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a uspokojení přání a potřeb uživatelů budou v budoucnu vedené služby dále rozšiřovány. 

Uživatelský profil
Uživatel (netýká se uživatele – čtenáře) touto registrací souhlasí se zveřejněním svého uživatelského profilu v katalogu firem.
Provozovatel si vyhrazuje právo zásahu do uživatelského profilu a ostatních dat vložených Uživatelem, jakož i právo na jejich odstranění, bez udání důvodu, pokud porušují tato pravidla, jdou proti Portálu, případně porušují dobré mravy nebo zákony ČR.
Provozovatel může bez předchozího souhlasu Uživatele použít pro své účely fotografie a texty, které vložil Uživatel na Portál. Vždy bude ale uveden zdroj těchto dat.
Provozovatel si vyhrazuje právo bez varování odstranit profily, které jsou déle než 1 rok neaktivní.

Obsah portálu
Obsah Portálu je průběžně obnovován a upravován a má pouze informační charakter.
Obsah Portálu byl získán ze zdrojů, které Provozovatel považuje za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.
Provozovatel nečiní žádné technické, právní či ekonomické doporučení nebo analýzu nebo jiné doporučení týkající se obsahu Portálu. Stejně tak uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na Portálu nemá povahu nabídky nebo jiného stanoviska ze strany provozovatele ve vztahu k takovéto informaci, doporučení, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah Portálu povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce.
Informace a názory nebo jiná sdělení uveřejněná na Portálu musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich vzniku a uveřejnění.
Z velké části jsou informace obsažené na Portálu informace poskytnuté inzerujícími subjekty. Provozovatel nemá možnost ověřit pravdivost a úplnost těchto informací. Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel neručí za pravdivost a úplnost informací obsažených na Portálu, taktéž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv Uživatele.
Uživatel se zavazuje vkládat do svého profilu a ostatních sekcí portálu pouze fotografie a obrázky, ke kterým vlastní autorská práva. Stejně tak ostatní Uživatelé nejsou bez souhlasu autorů fotografií oprávněni tyto fotografie jakkoliv užívat či rozmnožovat.
Je zakázáno přidávat do profilu a ostatních sekcí Portálu jakékoliv fotografie a obrázky, které jsou v rozporu s dobrými mravy a zákony ČR.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Portálu.

Reklama
Zadavatel reklamy je fyzická či právnická osoba, a to buď přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura. Pokud registraci provede činitel k tomu nepovolaný, Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám.
Reklamní plochu je možno rezervovat na základě emailové nebo písemné rezervace se stanovenými náležitostmi, kterými jsou: Název kampaně, obchodní jméno a IČ, termíny, reklamní produkty a pozice, ceny dle ceníku. Rezervovaná reklamní plocha a pozice musí být v souladu s platnou nabídkou Provozovatele. Faktura musí být uhrazena nejpozději v den spuštění kampaně.
Cena za reklamní kampaň je dle platných ceníků uvedených na Portálu. Ceny neobsahují DPH, jejíž výše je stanovena platnou právní normou.
Veškeré podklady je Zadavatel povinen Provozovateli poskytnout nejpozději 5 pracovních dnů před plánovaným spuštěním reklamní kampaně.
V případě nekompletního, opožděného, nebo nekvalitního dodání podkladů není doba reklamní kampaně prodloužena o dobu odpovídající prodlení Zadavatele a Zadavatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny, nebo její poměrné části.
Pokud si Zadavatel zažádá o změnu reklamní kampaně, bude tato realizována v
nejbližším možném termínu.
V případě že Provozovatel neuskuteční sjednanou kampaň z důvodů na straně Provozovatele, bude Zadavateli poskytnuta náhrada v podobě prodloužení sjednané kampaně v délce shodné s délkou nezobrazování sjednané kampaně.
Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit, pozastavit a/nebo odmítnout zveřejnění reklamního sdělení a kampaně.

Vyloučení odpovědnosti a záruk
Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na Portálu.
Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy či inzerce. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami.
Zadavatel zcela odpovídá za formu, obsah, pravdivost veškerých jím dodávaných reklamních sdělení či jiných reklamních prvků a jejich soulad s platnými právními předpisy či dobrými mravy. V případě, že dodaná reklamní sdělení či reklamní prvky Zadavatelem dodané nebudou v takovémto souladu, odpovídá potom Zadavatel Provozovateli za veškerou způsobenou škodu.
Zadavatel se zavazuje uhradit provozovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé uplatněním nároků třetích osob vůči Provozovateli z titulu porušení práv třetích osob. Tím není dotčen nárok Provozovatele na náhradu škody, vzniklé porušením práv třetích osob, kterou se
Zadavatel zavazuje v daném případě uhradit.
Zadavatel reklamy potvrzuje Provozovateli současně s dodáním reklamních podkladů, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k reklamnímu sdělení, které bude umístěno na Portálu, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení.
Na vyžádání Provozovatele je Zadavatel reklamy povinen neprodleně průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Zadavatele vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení.
Za obsah jiných www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Portálu, Provozovatel neodpovídá. Stejně tak Provozovatel neodpovídá za následky spojené s nedoručením obchodní zásilky nebo jiného oznámení na adresu uvedenou Zadavatelem, z důvodu, že taková adresa není v provozu, není používána, nebo se uživatel na této adrese nezdržuje.

Autorská práva
Užívat portál www.stolari-truhlari.cz jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez písemného souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany provozovatele v souladu s Autorským zákonem.
Přístup a používání portálu www.stolari-truhlari.cz je bezplatné.
Jakékoliv zásahy do technické či věcné podstaty portálu www.stolari-truhlari.cz jsou zakázány. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv provozovatele a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu stránek. 

Závěrečná ustanovení
Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit.
Provozovatel neodpovídá za následky spojené s nedoručením obchodní zásilky nebo jiného oznámení na adresu uvedenou Zadavatelem, z důvodu, že taková adresa není v provozu, není používána, nebo se uživatel na této adrese nezdržuje.
Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. V případě jakýchkoli nejasností nebo výkladových problémů je rozhodující česká verze.
Dohody, které se odchylují od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou.
Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky.
Provozovatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy na jinou osobu. O této skutečnosti budou Zadavatelé vyrozuměni.
Tyto Podmínky užívání internetového portálu www.stolari-truhlari.cz jsou nedílnou součástí smlouvy mezi Zadavatelem a Provozovatelem (respektive jsou nedílnou součástí potvrzené objednávky). Bez odsouhlasení podmínek užívání internetového portálu www.stolari-truhlari.cz Zadavatelem není možno uzavřít obchodní vztah mezi Provozovatelem a Zadavatelem. V případě sporů mezi obsahem smlouvy a Podmínkami užívání internetového portálu www.stolari-truhlari.cz, mají vždy přednostní právo Podmínky užívání internetového portálu www.stolari-truhlari.cz).
Uživatel je seznámen s tím, že informace, které mu budou posílány na jím uvedený e-mailový účet, mohou mít povahu obchodního sdělení a pro tyto účely Uživatel udílí Provozovateli ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, s takovýmto postupem souhlas.
Provozovatel je oprávněn zamezit přístupu Uživateli, který poruší tyto podmínky registrace.
Provozovatel nezodpovídá za správnost podávaných inzerátů.
Rovněž Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv následky, které mohou Uživatelům vzniknout v důsledku používání tohoto Portálu.
V případě jakéhokoli útoku na server Provozovatel nenese odpovědnost za data uložená na Portálu.
Provozovatel je oprávněn služby Portálu kdykoliv omezit či změnit, případně provoz Portálu ukončit.
Provozovatel neručí za dostupnost Portálu v rámci sítě internet.

aktualizace dne 29.3.2018
aktualizace odkazů GDPR dne 25.5.2018
  

Spojovací svrtávací přípravek Profi sada
Čelisťový supersvěrák Triton
posuvný úhelník s úhloměrem
Skládané brusné válce